Mikä on OPTUKE?

OPTUKE, eli Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin kehittämisverkosto on monialaiseen asiantuntijuuteen perustuva yhteistyöelin, joka syntyi alkuvuodesta 2010 mukana olevien organisaatioiden yhteisestä tarpeesta nostaa esiin oppilaitosten arkea koskettavia turvallisuushaasteita. Yhteiskunnassa eri tavoin kohdattavat ja pinnalle nousseet ilmiöt, mm. masennuksen yleistyminen, väkivallan raaistuminen, yksinäisyys ja uusavuttomuus, luovat tilanteita, joissa tarvitaan uudenlaisia oppimisympäristön turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä. Verkoston toiminnan päämääränä on edistää laaja-alaista turvallisuusajattelua, johon sisältyy psyykkinen, fyysinen ja rakenteellinen turvallisuus sekä kehittää oppilaitoksissa avointa ja joustavaa toimintakulttuuria. OPTUKE pyrkii vastaamaan oppilaitosten turvallisuuskulttuurin kehittämistarpeeseen peruskoulutasolta korkeakouluasteelle, jotta kaikkien oppilaitoksissa työskentelevien, niin opiskelijoiden ja oppilaiden kuin opettajien ja muun henkilökunnan hyvinvointi ja turvallisuus ovat taattuja; myös erityisissä uhka- ja vaaratilanteissa.

Verkoston  toiminnan tavoitteena on:

1. nostaa esiin oppilaitosten turvallisuuskulttuurin kehittämistä koskevia sekä tutkimuksesta että arjen haasteista nousevia kysymyksiä,

2. koota yhteen monialaista asiantuntemusta uudenlaisten toimintamallien kehittämiseksi ja

3. edistää suunnitelmallisen ja aktiivisen turvallisuuskulttuurin syntymistä ja kehittymistä oppilaitosten arjessa.

Verkoston yhteistoiminnan muotoja ovat tutkimus- ja kehittämistyö, koulutusten suunnittelu ja järjestäminen, kansallinen ja kansainvälinen asiantuntijatoiminta sekä tiedonvälitys. Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin kehittämisverkoston toimintamuotoihin kuuluvat myös eri asiantuntijatahojen keskusteluyhteyden edistäminen ja tulevaisuuden turvallisuushaasteiden kartoittaminen.

Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin kehittämisverkostoon kuuluvat: Tampereen yliopisto / Kasvatustieteiden yksikkö ja Hämeenlinnan normaalikoulu, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Helsingin pelastuskoulu, Laurea-ammattikorkeakoulun turva-ala, Maanpuolustuskorkeakoulu / Johtamisen- ja sotilaspedagogiikan laitos, luokanopettajaksi opiskelevien ainejärjestö OKA ry., Puolimatkan koulu / Hyvinkää-safe community, Sariolan koulu / Kangasala, Suomen palopäällystöliitto, Pirkanmaan poliisilaitos ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Verkosto konsultoi tarvittaessa Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja muiden asiantuntijatahojen kanssa.

Verkoston koordinaattorina toimii KT,  Eila Lindfors Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitokselta. Eila.Lindfors@uta.fi, gsm 0400-456 819.

Verkostoa ja sen toimintaa koskevat tiedustelut osoitteella: Hannamari.Heino@uta.fi